Scientific Staff
 
   

Dr. Yihua Yan
   
Professor, Chief Scientist
   
Director, Key Laboratory of Solar Activity
   
yyh@nao.cas.cn
   
   

Dr. Baolin Tan
   
Professor
   
bltan@nao.cas.cn
   
   
Dr. Shujuan Wang
   
Associate Professor
   
wsj@nao.cas.cn
   
      
 
Dr. Yin Zhang
   
 
Associate Professor
   
zhangyin@nao.cas.cn
   
     
Dr. Chengming Tan
   
Associate Professor
   
tanchm@nao.cas.cn
   
   
Dr. Jing Huang
   
Associate Professor
   
huangj@nao.cas.cn
   
   
 Dr. Suli Ma    
 
Associate Professor
   
      
 Technical Staff     
      
      
 

Dr. Long Xu    
Professor     
lxu@nao.cas.cn
   
   
                                                             
Mr. Zhijun, Chen
   
Senior Engineer
   
zjchen@nao.cas.cn
   
 
   
Dr. Lihong, Geng
   
Senior Engineer
   
genglh@nao.cas.cn
   
   
Dr. Fei Liu
   
Senior Engineer
   
feiliu@nao.cas.cn
   
   
                                                         
Dr. Wei Wang
   
Senior Engineer
   
wwang@nao.cas.cn
   
   
Dr. Linjie Chen
   
Senior Engineer
   
ljchen@nao.cas.cn
   
   
Dr. Donghao Liu
   
Senior Engineer
   
liudh@nao.cas.cn
   
     
Dr. Sha Li    
Engineer    
lisha1400@nao.cas.cn    
     
  Dr. Jing Du    
  Engineer    
  jdu@nao.cas.cn    
       
Dr. Cang Su    
Engineer    
csu@nao.cas.cn    
     
Dr. Jun Cheng    
Engineer  
chengjun@nao.cas.cn    
     
  Xuexin Yu    
  Engineer    
  yuxuexin2008@qq.com    
                                                                 
   
   
   
 
   
     
      
 
   
 
   
     
                                                                 
     
    
   
                                                                   
     
     
  

 

   
       
       
Support Staff
   
   
Hongxia Nie
   
Secretary
   
nhx@nao.cas.cn
   
     
Wanghu Su
   
Observer
   
 
   
Lide Su
   
Observer
   
     
 Pengqi Che    
 Driver    
     
 Jianxi Ren    
 Driver    
   
 Peng Fang    
 Driver    
 
   
Retiree
   
   
Qijun Fu
   
Professor
   
fuqj@nao.cas.cn
   
   
Yuying Liu
   
Senior Engineer
   
liuyy@nao.cas.cn
   
     
Post-doctoral     
  Susanta Kumar Bisoi    
  susanta@nao.cas.cn    
       
Ph. D Students      
 Xingyao Chen    
 xychen@nao.cas.cn    
     
 Dong Zhao    
 
dzhao@nao.cas.cn
 
   
Master Students      
  Sisi Chen    
  243529896@qq.com    
       
       
       
Visitors     
 K.Sasikumar Raja    
 Sasikumar@iiserpune.ac.in    
     
     
     
     
Past members     
 An Zhao    
 Sijie Yu    
     
Graduates     
 Yujiang Dou       
 Yan Zhang    
 Rui Wang    
 Chong Huang    
 Yu Xue